CONTENT US

——    Company Information:  Zhongshan iKuCCiNi lighting company Ltd.;

    Address:  138 Shashui Road, Guzhen Town, Zhongshan, Guangdong, China; 

    Email:  group5@bemleon.com;

               group6@bemleon.com;

               group2@bemleon.com;

               group3@bemleon.com;

               senlyxie@163.com;

              1220335290@qq.com;

Telephone
Mail
Online map
Facebook